صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/23 331,666 331,615 331,615 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,161,546,528
162 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/22 331,603 331,553 331,553 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,155,272,930
163 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/21 331,689 331,638 331,638 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,163,800,050
164 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/20 331,774 331,723 331,723 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,172,327,170
165 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/19 332,030 331,979 331,979 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,197,945,898
166 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/18 331,701 331,651 331,651 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,165,059,329
167 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/17 331,773 331,722 331,722 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,172,234,487
168 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/16 331,583 331,532 331,532 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,153,219,529
169 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/15 331,463 331,413 331,413 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,141,321,505
170 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/14 331,549 331,498 331,498 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,149,847,478
171 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/13 331,634 331,584 331,584 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,158,373,451
172 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/12 331,837 331,787 331,787 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,178,677,858
173 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/11 331,652 331,602 331,602 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,160,215,675
174 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/10 331,590 331,539 331,539 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,153,938,169
175 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/09 331,521 331,470 331,470 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,147,048,805
176 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/08 331,453 331,403 331,403 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,140,290,363
177 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/07 331,538 331,488 331,488 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,148,816,251
178 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/06 331,623 331,573 331,573 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,157,342,139
179 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/05 331,508 331,458 331,458 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,145,846,512
180 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/04 331,530 331,480 331,480 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,148,036,985