صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱(ساعت ۹:۳۰) به همراه مجوز سازمان تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱(ساعت ۹:۰۰) به همراه مجوز سازمان تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ صورتجلسه مجمع تغییرات در اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ تغییرات در اساسنامه مجمع سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تغییرات در اساسنامه منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییرات در اساسنامه منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۸ تغییرات اساس نامه