صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۵۷۲,۸۰۲,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۵۱۵,۷۴۲ ۵۱۵,۷۲۸ ۵۱۵,۷۲۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۷۲,۸۰۲,۳۶۱
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۵۱۵,۸۴۱ ۵۱۵,۸۲۷ ۵۱۵,۸۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۸۲,۷۰۰,۴۶۳
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۵۱۵,۹۴۰ ۵۱۵,۹۲۶ ۵۱۵,۹۲۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۹۲,۵۹۸,۵۸۱
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۵۱۶,۰۷۹ ۵۱۶,۰۶۵ ۵۱۶,۰۶۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۶,۵۳۴,۷۳۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۵۱۶,۰۳۵ ۵۱۶,۰۲۱ ۵۱۶,۰۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۲,۰۹۸,۶۵۳
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۵۱۶,۱۱۳ ۵۱۶,۰۹۹ ۵۱۶,۰۹۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۹,۹۳۸,۶۰۲
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۵۱۶,۱۷۱ ۵۱۶,۱۵۷ ۵۱۶,۱۵۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۱۵,۷۱۹,۴۰۸
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۵۱۶,۱۸۸ ۵۱۶,۱۷۴ ۵۱۶,۱۷۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۱۷,۳۹۳,۲۹۳
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۵۱۶,۲۸۶ ۵۱۶,۲۷۲ ۵۱۶,۲۷۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۲۷,۲۲۳,۳۱۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۵۱۶,۳۸۴ ۵۱۶,۳۷۱ ۵۱۶,۳۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۳۷,۰۵۳,۳۵۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۵۱۶,۵۶۴ ۵۱۶,۵۵۰ ۵۱۶,۵۵۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۵۵,۰۴۱,۰۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۵۱۶,۶۵۶ ۵۱۶,۶۴۳ ۵۱۶,۶۴۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۶۴,۲۵۵,۴۷۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۴۷۴,۵۰۸ ۴۷۴,۴۹۴ ۴۷۴,۴۹۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۴۹,۴۲۷,۲۷۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۴۷۴,۶۱۸ ۴۷۴,۶۰۵ ۴۷۴,۶۰۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۶۰,۴۷۱,۸۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۴۷۴,۹۴۵ ۴۷۴,۹۳۱ ۴۷۴,۹۳۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۹۳,۱۰۵,۶۶۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۴۷۵,۰۴۰ ۴۷۵,۰۲۶ ۴۷۵,۰۲۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۲,۵۸۹,۲۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۴۷۵,۱۳۴ ۴۷۵,۱۲۱ ۴۷۵,۱۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۱۲,۰۷۲,۸۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۴۷۴,۸۷۸ ۴۷۴,۸۶۴ ۴۷۴,۸۶۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۸۶,۴۱۷,۱۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۴۷۴,۸۸۰ ۴۷۴,۸۶۷ ۴۷۴,۸۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۸۶,۶۷۱,۴۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۴۷۴,۹۵۴ ۴۷۴,۹۴۱ ۴۷۴,۹۴۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۹۴,۰۹۳,۹۵۹
  مشاهده همه