صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۱,۳۲۶,۶۳۹,۰۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۱۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۰۱۳,۴۸۵ ۱,۰۱۳,۲۶۶ ۱,۰۱۳,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۲۶,۶۳۹,۰۲۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۰۱۳,۶۸۱ ۱,۰۱۳,۴۶۲ ۱,۰۱۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۴۶,۲۳۷,۳۹۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱,۰۱۳,۸۷۷ ۱,۰۱۳,۶۵۸ ۱,۰۱۳,۶۵۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۶۵,۸۳۵,۷۹۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۰۱۲,۴۷۰ ۱,۰۱۲,۲۵۲ ۱,۰۱۲,۲۵۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۲۵,۲۳۹,۶۷۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱,۰۱۲,۶۶۶ ۱,۰۱۲,۴۴۸ ۱,۰۱۲,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۴۴,۸۲۹,۵۴۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱,۰۱۲,۸۶۲ ۱,۰۱۲,۶۴۴ ۱,۰۱۲,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۶۴,۴۱۹,۴۴۵
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱,۰۱۳,۵۹۵ ۱,۰۱۳,۳۷۷ ۱,۰۱۳,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۳۷,۷۲۷,۳۲۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱,۰۱۳,۳۰۳ ۱,۰۱۳,۰۸۵ ۱,۰۱۳,۰۸۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۰۸,۴۸۲,۳۷۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱,۰۱۳,۴۹۹ ۱,۰۱۳,۲۸۱ ۱,۰۱۳,۲۸۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۲۸,۰۷۹,۲۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱,۰۱۳,۶۹۵ ۱,۰۱۳,۴۷۷ ۱,۰۱۳,۴۷۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۳۴۷,۶۷۶,۰۹۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱,۰۱۱,۱۰۹ ۱,۰۱۰,۸۹۲ ۱,۰۱۰,۸۹۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۸۹,۲۳۲,۸۵۷
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱,۰۰۹,۱۴۱ ۱,۰۰۸,۹۲۵ ۱,۰۰۸,۹۲۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۸۹۲,۵۲۲,۵۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۹,۱۶۲ ۱,۰۰۸,۹۴۶ ۱,۰۰۸,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۸۹۴,۶۰۵,۸۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۷,۴۰۵ ۱,۰۰۷,۱۹۰ ۱,۰۰۷,۱۹۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۷۱۸,۹۸۴,۸۱۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۶,۶۸۶ ۱,۰۰۶,۴۷۱ ۱,۰۰۶,۴۷۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۴۷,۱۱۹,۹۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱,۰۰۶,۸۸۲ ۱,۰۰۶,۶۶۷ ۱,۰۰۶,۶۶۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۶۶,۶۶۲,۹۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱,۰۰۷,۰۷۷ ۱,۰۰۶,۸۶۲ ۱,۰۰۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۸۶,۲۰۶,۰۱۸
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱,۰۰۷,۲۷۳ ۱,۰۰۷,۰۵۷ ۱,۰۰۷,۰۵۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۷۰۵,۷۴۹,۱۲۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۵,۳۴۸ ۱,۰۰۵,۱۳۴ ۱,۰۰۵,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۱۳,۳۷۱,۳۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۵,۵۴۳ ۱,۰۰۵,۳۲۸ ۱,۰۰۵,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۳۲,۸۴۳,۲۸۷
  مشاهده همه