صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اطلاعیه پذیره نویسی و بیانیه پذیرش ریسک دانلود