صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۴ ۲۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۸۹۳ ۱.۵۴ % ۵۶۸ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۳ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۵۷۱ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۳ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۵۷۴ ۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۳ ۲۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۵۷۷ ۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۳ ۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۳۰ ۱۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۲۰ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۳۳ ۱۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۸ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۳۶ ۱۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۶ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۳۹ ۱۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۲ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۴۱ ۱۴.۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۲ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۹۳ ۰.۶۸ % ۸,۲۴۴ ۱۴.۳ % ۰ ۰ %