صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۸۵ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۹۰ ۲۱.۰۳ % ۴۵,۶۷۴ ۵۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۸۵ ۲۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۹۵ ۲۰.۹۳ % ۴۵,۶۷۹ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۸۵ ۲۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۹۵ ۲۰.۹۳ % ۴۵,۶۸۴ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۲۴ ۲۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۶ % ۴۵,۷۴۱ ۵۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۶۲ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۷ % ۴۵,۷۴۶ ۵۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۶۳ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۷ % ۴۵,۷۵۱ ۵۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۶۳ ۲۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۷ % ۴۵,۷۵۶ ۵۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۲۱ ۲۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۸ % ۴۵,۷۶۱ ۵۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۲۱ ۲۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۸ % ۴۵,۷۶۶ ۵۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۲۱ ۲۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۴۳ ۲۰.۸۸ % ۴۵,۷۷۱ ۵۶.۰۷ % ۰ ۰ %