صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۳,۷۶۹ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۵ % ۳۰,۹۰۷ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۷۶۹ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۴ % ۳۰,۹۱۰ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۷۶۹ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۴ % ۳۰,۹۱۴ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۷۷۳ ۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۴ % ۳۰,۹۱۸ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۷۵۸ ۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۴ % ۳۰,۹۲۱ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۷۵۶ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۴ % ۳۰,۹۲۵ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۶ % ۳۰,۹۰۴ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۷۴۴ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۶ % ۳۰,۹۰۸ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۷۴۴ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۶ % ۳۰,۹۱۲ ۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۷۴۴ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۶ % ۳۰,۹۱۵ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %