صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ گزارش فعالیت دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ گزارش فعالیت صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ گزارش فعالیت دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ گزارش فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صصورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ گزارش فعالیت صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ گزارش فعالیت صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ گزارش فعالیت دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ گزارش فعالیت صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ گزارش فعالیت صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش فعالیت صندوق دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ گزارش فعالیت صندوق دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش فعالیت صندوق دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ گزارش فعالیت صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود