صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۷) ۰
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۶) ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ (۰.۰۳) ۰.۲۷ (۹.۳۶) ۱۶۶.۲۲
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰.۰۱ (۲.۳۳) ۳.۱۶ (۹۹.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۰۲) (۰.۳۳) (۵.۳۷) (۷۰.۱۳)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) (۰.۸۹) (۴.۰۲) (۹۶.۱۷)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ (۰.۸۸) (۱.۱۹) (۹۵.۹۸)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۹) ۰
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۰۳) (۰.۰۳) (۱۱.۸۸) (۱۱.۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ (۰.۰۲) ۰.۱۵ (۶.۳۶) ۷۰.۴۲
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۸.۸۸ (۰.۳) ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۷.۱)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۰۲) (۱.۸۸) (۸.۱۸) (۹۹.۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۰۷) (۰.۰۵) (۲۲.۱۷) (۱۵.۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۴) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۲۱.۸۳ ۷.۴۲
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰ (۰.۹۶) (۰.۲۳) (۹۷.۰۵)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۵.۵۳) (۵۴.۷۴)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۲) ۰.۰۲ (۵.۵۳) ۷.۲۳