صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰.۱ ۰ ۴۴.۶۱ ۰
۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۱) ۰
۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ (۰.۰۷) ۰.۱۲ (۲۲.۰۲) ۵۷.۳۵
۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۲۴.۰۱ ۲۹۸.۰۲
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ (۰.۰۲) ۲.۲۵ (۶.۸۲) ۳۳۴,۸۶۰.۹
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۱) ۰
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ (۰.۵۱) ۱۳.۱۹ (۸۴.۳۵)
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۱) ۰
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۰۷) (۰.۹۷) (۲۱.۲۲) (۹۷.۱)
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۲۹ ۱۸.۳۳ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ (۰.۰۲) ۰.۷۱ (۵.۴۴) ۱,۲۴۲.۴۵
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۳۶ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۰۳ ۱.۲ ۱۰.۰۱ ۷,۶۶۵.۱۵
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵۶) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰.۰۳ (۰.۷۷) ۱۲.۰۵ (۹۴.۰۲)
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ (۰.۲۴) (۰.۱۲) (۵۸.۱۷) (۳۵.۷۷)
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰.۰۱ ۱.۸۵ ۳.۶۳ ۸۰,۰۰۳.۰۷