صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۰ ۰.۳۶ (۰.۲) ۲۷۷.۹۹
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ (۰.۰۲) ۱.۰۵ (۶.۹۴) ۴,۴۵۲.۵۸
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰.۰۲) (۰.۳۴) (۷.۰۶) (۷۱.۳۷)
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۶) ۰
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۶) ۰
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰.۰۱ (۰.۵۲) ۲.۲۵ (۸۵.۱۱)
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ (۰.۸۹) ۰.۱۸ (۹۶.۲۳) ۹۱.۵۶
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۰.۰۲) ۰.۴۷ (۵.۷۹) ۴۴۶.۳
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۲.۰۹ (۲.۲۴) ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ (۰.۰۱) ۱.۲۶ (۳.۶۹) ۹,۶۴۹.۶۳
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۰ (۰.۳۱) ۱.۳۷ (۶۷.۸۴)
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ (۰.۰۲) ۱.۰۷ (۵.۹۱) ۴,۷۸۴.۵۱
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۰ ۰.۹۲ (۰.۵۸) ۲,۷۰۱.۸۲
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ (۰.۰۱) ۱.۷۳ (۳.۶۹) ۵۱,۶۴۸.۱۳
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۶) ۰
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹) ۰