صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۰۱) (۱.۳۳) (۳.۶۲) (۹۹.۲۴)
۱۴۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۴) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۴) ۰
۱۴۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰ (۰.۱۹) (۱.۶۸) (۴۹.۲۶)
۱۴۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ (۰.۰۱) (۰.۰۳) (۴.۹۴) (۹.۹۹)
۱۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۰۱ ۱.۱۸ ۲.۶۵ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۱۱) (۵.۶) (۳۲.۹۵)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰.۰۱ ۱.۹۵ ۴.۲۳ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۷.۰۳) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۹۶) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ (۰.۰۲) ۳.۰۸ (۶.۵۳) ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۰۴ ۱.۲۹ ۴,۲۱۷.۴۳ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ (۰.۰۲) ۰.۷۶ (۵.۸) ۱,۵۰۷.۸۳
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) (۱.۰۶) (۴.۳۲) (۹۷.۹۷)
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ (۰.۰۵) ۰.۹۵ (۱۵.۹۴) ۳,۰۶۴.۰۹
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ (۰.۰۳) ۰ (۸.۸۱) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ (۰.۰۳) ۰ (۸.۸) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۰۲) ۰.۱۱ (۸.۵۹) ۴۸.۴۳
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۴۲.۳۷ (۰.۲۹) ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۴.۹)