صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۰.۱۰۱
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۰.۰۶۹ %۲.۲۴۳
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۳.۲۰۳ %۱۲.۸۹۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۴۳.۸۳ %۲۹.۰۴۵
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۴۱.۱۶۷ %۱۵.۳۹۸
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ %۵۴.۲۹۷ %۳۲.۰۲۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (۲۰.۴۰۸)% %۶۵۹.۵۴۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳.۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۱.۳)% (۹.۵۵)%