صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۹۰۹ (۰.۹۵۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۸۰۲ %۰.۰۸۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۴۹۳ %۴.۴۶۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۱۰۹ %۲۳.۹۶۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۷۲.۲۷۷ %۱۲.۲۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۷۱.۳۶۳ %۳۶.۷۸۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۴۳.۲۶۸)% %۶۱۰.۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳.۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۱.۳)% (۹.۵۵)%