صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۴,۳۷۷ ۱۸.۷۵ ۸,۶۸۲ ۲۰.۸۷ ۳,۷۲۸ ۷.۲۹ ۳,۷۶۹ ۷.۰۲
وجه نقد ۶,۷۸۷ ۸.۸۵ ۱۱,۸۲۷ ۲۸.۴۳ ۱۶,۴۶۰ ۳۲.۱۹ ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۵
سایر دارایی‌ها ۵۰,۰۰۲ ۶۵.۲۲ ۱,۱۴۲ ۲.۷۵ ۹۴۲ ۱.۸۴ ۹۰۷ ۱.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد