صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/11/03 برای سال مالی منتهی به 1400/09/30 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی 1400/09/30 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
3 آگهی فراخوان 25 درصدی تأدیه سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
8 آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/02/04 ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/02/04 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
123
سایز صفحه