صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1401/11/18 سال مالی منتهی به 1401/09/30 ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
2 روزنامه رسمی و آگهی صورتجلسه مجمع 1400/11/03 صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
3 آگهی تغییرات تبصره 2 ماده 44 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
4 روزنامه رسمی تغییر تبصره 2 ماده 44 اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
5 آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
6 آگهی فراخوان 25 درصدی تأدیه سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1401/08/01 ساعت 10 ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1401/08/01 ساعت 10:30 ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
9 روزنامه رسمی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1401/08/01 ساعت 10:30 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
سایز صفحه