صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/03 330,938 330,888 330,888 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,088,842,518
182 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/02 331,023 330,974 330,974 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,097,363,477
183 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/01 331,109 331,059 331,059 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,105,887,238
184 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/31 331,194 331,144 331,144 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,114,410,999
185 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/30 331,279 331,229 331,229 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,122,934,760
186 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/29 331,364 331,315 331,315 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,131,458,521
187 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/28 331,450 331,400 331,400 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,139,982,983
188 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/27 331,259 331,209 331,209 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,120,923,479
189 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/26 331,355 331,306 331,306 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,130,579,062
190 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/25 331,268 331,218 331,218 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,121,838,665
191 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/24 331,353 331,304 331,304 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,130,363,037
192 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/23 331,438 331,389 331,389 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,138,887,409
193 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/22 331,412 331,363 331,363 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,136,255,286
194 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/21 331,452 331,402 331,402 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,140,231,192
195 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/20 331,366 331,317 331,317 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,131,664,469
196 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/19 331,422 331,373 331,373 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,137,290,434
197 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/18 331,508 331,458 331,458 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,145,820,024
198 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/17 331,590 331,540 331,540 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,154,031,355
199 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/16 331,672 331,622 331,622 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,162,242,686
200 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/15 331,560 331,510 331,510 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,151,035,816