صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/11/01 515,742 515,728 515,728 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,572,802,361
2 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/30 515,841 515,827 515,827 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,582,700,463
3 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/29 515,940 515,926 515,926 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,592,598,581
4 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/28 516,079 516,065 516,065 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,606,534,738
5 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/27 516,035 516,021 516,021 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,602,098,653
6 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/26 516,113 516,099 516,099 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,609,938,602
7 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/25 516,171 516,157 516,157 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,615,719,408
8 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/24 516,188 516,174 516,174 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,617,393,293
9 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/23 516,286 516,272 516,272 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,627,223,317
10 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/22 516,384 516,371 516,371 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,637,053,358
11 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/21 516,564 516,550 516,550 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,655,041,031
12 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/20 516,656 516,643 516,643 0 0 49,000 0 49,000 100,000 51,664,255,470
13 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/19 474,508 474,494 474,494 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,449,427,274
14 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/18 474,618 474,605 474,605 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,460,471,874
15 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/17 474,945 474,931 474,931 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,493,105,663
16 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/16 475,040 475,026 475,026 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,502,589,265
17 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/15 475,134 475,121 475,121 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,512,072,883
18 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/14 474,878 474,864 474,864 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,486,417,117
19 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/13 474,880 474,867 474,867 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,486,671,476
20 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/12 474,954 474,941 474,941 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,494,093,959