صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/21 331,111 331,098 331,098 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,109,770,919
42 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/20 328,760 328,747 328,747 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,874,714,992
43 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/19 328,794 328,781 328,781 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,878,118,595
44 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/18 328,880 328,866 328,866 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,886,625,953
45 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/17 328,965 328,951 328,951 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,895,133,311
46 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/16 329,131 329,118 329,118 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,911,818,758
47 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/15 329,101 329,088 329,088 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,908,801,569
48 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/14 329,137 329,124 329,124 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,912,363,120
49 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/13 329,202 329,189 329,189 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,918,874,591
50 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/12 329,151 329,098 329,098 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,909,817,143
51 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/11 329,236 329,183 329,183 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,918,327,107
52 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/10 329,321 329,268 329,268 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,926,837,071
53 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/09 329,414 329,361 329,361 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,936,098,460
54 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/08 329,347 329,294 329,294 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,929,391,792
55 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/07 329,467 329,414 329,414 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,941,364,222
56 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/06 329,312 329,259 329,259 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,925,896,157
57 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/05 329,348 329,295 329,295 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,929,508,627
58 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/04 329,433 329,380 329,380 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,938,020,210
59 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/03 329,518 329,465 329,465 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,946,531,793
60 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/02 329,052 329,000 329,000 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,899,961,234