صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/11 328,990 328,938 328,938 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,893,819,933
82 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/10 329,881 329,828 329,828 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,982,830,507
83 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/09 329,856 329,803 329,803 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,980,333,243
84 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/08 329,947 329,895 329,895 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,989,514,215
85 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/07 329,760 329,708 329,708 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,970,819,105
86 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/06 329,846 329,793 329,793 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,979,331,062
87 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/05 329,931 329,878 329,878 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,987,843,019
88 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/04 329,896 329,844 329,844 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,984,396,060
89 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/03 329,867 329,815 329,815 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,981,461,068
90 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/02 329,824 329,772 329,772 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,977,235,163
91 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/01 329,910 329,857 329,857 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,985,746,948
92 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/30 329,680 329,628 329,628 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,962,756,252
93 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/29 329,765 329,713 329,713 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,971,267,546
94 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/28 329,850 329,798 329,798 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,979,778,840
95 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/27 329,719 329,667 329,667 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,966,686,974
96 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/26 329,818 329,766 329,766 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,976,645,549
97 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/25 329,865 329,813 329,813 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,981,285,869
98 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/24 329,992 329,941 329,941 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,994,053,365
99 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/23 330,352 330,300 330,300 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,029,989,616
100 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/22 330,437 330,385 330,385 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,038,506,437