صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
961 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/16 999,456 999,456 999,456 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,945,619,319
962 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/15 999,562 999,562 999,562 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,956,227,788
963 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/14 999,668 999,668 999,668 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,966,836,276
964 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/13 999,774 999,774 999,774 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,977,444,783
965 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/12 999,881 999,881 999,881 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,988,054,181
966 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1398/03/11 999,987 999,987 999,987 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,998,664,470