صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/11 475,029 475,015 475,015 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,501,517,065
22 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/10 475,076 475,063 475,063 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,506,305,811
23 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/09 475,171 475,158 475,158 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,515,790,522
24 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/08 475,266 475,253 475,253 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,525,275,251
25 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/07 475,289 475,275 475,275 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,527,510,280
26 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/06 475,355 475,341 475,341 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,534,112,273
27 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/05 475,321 475,307 475,307 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,530,740,330
28 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/04 475,396 475,382 475,382 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,538,243,844
29 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/03 475,341 475,328 475,328 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,532,772,811
30 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/02 475,436 475,423 475,423 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,542,254,683
31 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/10/01 475,531 475,517 475,517 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,551,736,572
32 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/30 475,619 475,605 475,605 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,560,523,046
33 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/29 470,737 470,724 470,724 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,072,388,223
34 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/28 470,815 470,801 470,801 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,080,138,775
35 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/27 470,872 470,858 470,858 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,085,834,296
36 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/26 471,095 471,082 471,082 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,108,208,387
37 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/25 471,214 471,201 471,201 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,120,082,522
38 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/24 471,333 471,320 471,320 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,131,956,678
39 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/23 471,449 471,436 471,436 0 0 49,000 0 49,000 100,000 47,143,613,492
40 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/22 331,152 331,139 331,139 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,113,909,501