صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/21 330,522 330,470 330,470 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,047,023,258
102 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/20 330,294 330,242 330,242 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,024,193,685
103 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/19 330,115 330,063 330,063 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,006,344,242
104 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/18 330,370 330,318 330,318 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,031,830,537
105 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/17 330,444 330,392 330,392 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,039,235,620
106 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/16 330,267 330,215 330,215 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,021,536,698
107 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/15 330,352 330,301 330,301 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,030,052,824
108 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/14 330,437 330,386 330,386 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,038,568,950
109 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/13 330,124 330,073 330,073 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,007,274,721
110 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/12 330,210 330,158 330,158 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,015,788,975
111 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/11 330,401 330,349 330,349 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,034,901,279
112 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/10 330,683 330,632 330,632 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,063,158,148
113 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/09 330,282 330,230 330,230 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,022,995,518
114 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/08 330,367 330,315 330,315 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,031,511,764
115 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/07 330,452 330,400 330,400 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,040,028,010
116 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/06 330,404 330,352 330,352 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,035,223,976
117 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/05 330,244 330,193 330,193 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,019,299,348
118 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/04 330,330 330,278 330,278 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,027,814,590
119 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/03 330,302 330,251 330,251 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,025,056,449
120 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/02 329,555 329,504 329,504 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,950,411,304