صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/12 330,807 330,756 330,756 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,075,602,264
142 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/11 330,892 330,841 330,841 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,084,122,835
143 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/10 330,977 330,926 330,926 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,092,643,406
144 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/09 331,159 331,108 331,108 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,110,777,324
145 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/08 330,876 330,825 330,825 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,082,475,634
146 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/07 331,040 330,989 330,989 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,098,898,486
147 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/06 330,897 330,846 330,846 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,084,616,231
148 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/05 330,935 330,885 330,885 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,088,456,607
149 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/04 331,020 330,970 330,970 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,096,978,234
150 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/03 331,106 331,055 331,055 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,105,499,861
151 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/02 331,169 331,119 331,119 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,111,859,003
152 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/01 331,340 331,290 331,290 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,128,961,004
153 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/31 331,569 331,518 331,518 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,151,792,043
154 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/30 331,209 331,158 331,158 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,115,798,593
155 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/29 331,294 331,243 331,243 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,124,325,272
156 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/28 331,379 331,329 331,329 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,132,851,951
157 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/27 331,464 331,414 331,414 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,141,378,630
158 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/26 331,550 331,499 331,499 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,149,905,309
159 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/25 331,635 331,584 331,584 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,158,431,988
160 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/05/24 331,720 331,670 331,670 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,166,958,667