صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/09/01 329,356 329,303 329,303 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,930,345,619
62 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/30 329,262 329,209 329,209 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,920,900,551
63 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/29 329,253 329,200 329,200 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,920,021,756
64 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/28 329,181 329,128 329,128 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,912,840,414
65 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/27 329,266 329,214 329,214 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,921,350,626
66 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/26 329,351 329,299 329,299 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,929,860,838
67 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/25 329,357 329,305 329,305 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,930,464,833
68 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/24 329,274 329,222 329,222 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,922,167,960
69 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/23 329,244 329,191 329,191 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,919,148,881
70 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/22 329,104 329,052 329,052 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,905,158,542
71 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/21 329,230 329,177 329,177 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,917,711,022
72 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/20 329,315 329,262 329,262 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,926,221,635
73 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/19 329,400 329,347 329,347 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,934,732,248
74 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/18 329,274 329,221 329,221 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,922,134,152
75 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/17 329,365 329,313 329,313 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,931,308,162
76 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/16 329,207 329,154 329,154 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,915,431,609
77 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/15 329,147 329,095 329,095 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,909,475,868
78 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/14 328,879 328,827 328,827 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,882,710,399
79 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/13 328,964 328,912 328,912 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,891,218,135
80 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/08/12 329,049 328,997 328,997 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,899,725,871