صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/07/01 329,640 329,589 329,589 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,958,921,583
122 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/31 329,725 329,674 329,674 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,967,431,862
123 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/30 330,159 330,108 330,108 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,010,827,284
124 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/29 330,384 330,333 330,333 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,033,315,846
125 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/28 330,648 330,597 330,597 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,059,691,371
126 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/27 330,229 330,177 330,177 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,017,738,834
127 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/26 330,158 330,107 330,107 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,010,694,689
128 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/25 330,243 330,192 330,192 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,019,209,924
129 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/24 330,328 330,277 330,277 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,027,725,159
130 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/23 330,423 330,371 330,371 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,037,145,105
131 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/22 330,629 330,578 330,578 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,057,802,411
132 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/21 330,733 330,682 330,682 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,068,222,530
133 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/20 330,756 330,704 330,704 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,070,448,218
134 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/19 330,562 330,511 330,511 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,051,144,721
135 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/18 330,648 330,597 330,597 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,059,663,281
136 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/17 330,733 330,682 330,682 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,068,181,841
137 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/16 330,856 330,805 330,805 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,080,468,328
138 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/15 330,792 330,741 330,741 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,074,107,773
139 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/14 330,948 330,897 330,897 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,089,729,117
140 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/06/13 331,373 331,322 331,322 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,132,230,682