صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/14 331,650 331,601 331,601 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,160,095,318
202 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/13 331,581 331,532 331,532 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,153,194,045
203 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/12 331,525 331,476 331,476 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,147,592,062
204 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/11 331,300 331,251 331,251 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,125,121,341
205 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/10 331,382 331,333 331,333 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,133,329,758
206 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/09 331,464 331,415 331,415 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,141,538,175
207 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/08 331,483 331,434 331,434 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,143,372,698
208 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/07 331,307 331,258 331,258 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,125,843,790
209 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/06 331,408 331,359 331,359 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,135,886,710
210 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/05 331,377 331,328 331,328 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,132,833,293
211 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/04 331,471 331,422 331,422 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,142,239,281
212 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/03 331,550 331,501 331,501 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,150,079,552
213 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/02 331,628 331,579 331,579 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,157,919,823
214 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/04/01 331,886 331,837 331,837 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,183,651,266
215 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/31 331,419 331,371 331,371 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,137,062,965
216 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/30 331,418 331,369 331,369 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,136,924,831
217 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/29 331,107 331,058 331,058 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,105,824,055
218 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/28 331,573 331,524 331,524 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,152,415,613
219 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/27 331,651 331,603 331,603 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,160,255,896
220 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/26 331,730 331,681 331,681 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,168,096,179