صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/05 331,432 331,384 331,384 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,138,404,393
242 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/04 331,259 331,211 331,211 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,121,142,912
243 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/03 331,226 331,178 331,178 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,117,834,731
244 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/02 331,209 331,161 331,161 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,116,087,239
245 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/01 331,229 331,181 331,181 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,118,080,633
246 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/31 331,107 331,059 331,059 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,105,905,867
247 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/30 331,166 331,118 331,118 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,111,823,324
248 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/29 331,225 331,177 331,177 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,117,740,781
249 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/28 331,281 331,233 331,233 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,123,307,759
250 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/27 330,723 330,675 330,675 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,067,535,371
251 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/26 330,710 330,662 330,662 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,066,190,107
252 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/25 330,909 330,861 330,861 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,086,124,124
253 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/24 330,778 330,730 330,730 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,073,008,326
254 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/23 330,837 330,789 330,789 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,078,923,078
255 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/22 330,896 330,848 330,848 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,084,837,830
256 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/21 331,065 331,017 331,017 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,101,706,583
257 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/20 331,096 331,048 331,048 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,104,794,689
258 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/19 331,159 331,111 331,111 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,111,140,925
259 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/18 331,025 330,977 330,977 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,097,722,941
260 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/17 331,111 331,063 331,063 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,106,299,048