صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/16 331,170 331,122 331,122 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,112,216,537
262 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/15 331,229 331,181 331,181 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,118,134,026
263 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/14 331,302 331,255 331,255 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,125,479,046
264 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/13 331,362 331,314 331,314 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,131,397,625
265 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/12 331,453 331,405 331,405 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,140,540,372
266 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/11 331,747 331,699 331,699 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,169,885,168
267 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/10 331,659 331,611 331,611 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,161,115,827
268 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/09 331,718 331,670 331,670 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,167,037,822
269 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/08 331,777 331,730 331,730 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,172,959,817
270 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/07 331,458 331,411 331,411 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,141,055,046
271 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/06 331,292 331,244 331,244 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,124,439,238
272 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/05 320,614 320,566 320,566 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,056,624,280
273 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/04 320,635 320,588 320,588 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,058,810,274
274 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/03 320,575 320,528 320,528 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,052,751,464
275 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/02 320,629 320,582 320,582 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,058,217,265
276 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/02/01 320,684 320,637 320,637 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,063,683,066
277 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/01/31 320,900 320,853 320,853 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,085,276,818
278 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/01/30 321,392 321,344 321,344 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,134,440,414
279 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/01/29 320,894 320,846 320,846 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,084,647,956
280 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/01/28 320,928 320,881 320,881 0 0 49,000 0 49,000 100,000 32,088,109,327