صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/25 331,286 331,237 331,237 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,123,714,182
222 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/24 331,212 331,163 331,163 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,116,320,371
223 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/23 331,193 331,145 331,145 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,114,456,704
224 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/22 331,203 331,155 331,155 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,115,493,397
225 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/21 331,334 331,285 331,285 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,128,547,172
226 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/20 331,412 331,364 331,364 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,136,385,493
227 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/19 331,491 331,442 331,442 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,144,223,814
228 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/18 331,253 331,204 331,204 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,120,438,512
229 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/17 331,255 331,207 331,207 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,120,701,074
230 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/16 331,350 331,301 331,301 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,130,147,124
231 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/15 331,428 331,380 331,380 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,137,986,866
232 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/14 331,507 331,458 331,458 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,145,826,608
233 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/13 331,585 331,537 331,537 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,153,666,350
234 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/12 331,663 331,615 331,615 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,161,506,092
235 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/11 331,258 331,210 331,210 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,121,015,968
236 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/10 331,330 331,282 331,282 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,128,152,395
237 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/09 331,263 331,215 331,215 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,121,510,173
238 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/08 331,255 331,207 331,207 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,120,677,077
239 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/07 331,302 331,254 331,254 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,125,354,939
240 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1400/03/06 331,367 331,319 331,319 0 0 49,000 0 49,000 100,000 33,131,879,666