صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۶ ۱۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۰ ۱۵.۱۵ % ۹۷۸ ۲.۸ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۳ ۱۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۱۴.۵۳ % ۹۸۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۷ ۱۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۱۴.۵۳ % ۹۸۵ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۷ ۱۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۱۴.۵۳ % ۹۸۹ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۷ ۱۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۱۴.۵۳ % ۹۹۳ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۱۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۴۰ ۱۴.۵۲ % ۹۹۶ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۴ ۱۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۴ ۱۴.۵۱ % ۱,۰۰۶ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۹ ۱۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۳۴ ۵۷.۷۴ % ۱,۰۱۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۷ ۱۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۲۹ ۲۶.۰۳ % ۱۲,۰۱۸ ۳۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۴۰ ۴۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۲۹ ۲۶.۰۴ % ۱,۰۱۱ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %