صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۲ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۳ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۴ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۵ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۶ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۹۹ ۱۹.۷۸ % ۸۱,۱۰۷ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ %