صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۵ % ۹۱۹ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۲ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۳۹ ۳۵.۴۵ % ۹۲۲ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۵ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۲۶ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۶ ۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۳۰ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۹ ۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۵ % ۹۳۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۹ ۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۵ % ۹۳۷ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۹ ۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۴ % ۹۴۱ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۴ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۴۴ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۵ ۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۴۸ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۳ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۵۱ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %