صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۱ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۵۵ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۵۹ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۶۲ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۶۶ ۱.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۹۹ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۶۹ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۹۶ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۶ % ۹۷۳ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۸۳ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۷۶ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۸۱ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۸۰ ۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۸۳ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۸۷ ۲ % ۰ ۰ %