صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۹۱ ۲ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۲ ۲۹.۹۷ % ۹۹۴ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۵ % ۹۹۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۲ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۵ % ۱,۰۰۳ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۵ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۵ % ۱,۰۰۷ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۴ % ۱,۰۱۱ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۴ % ۱,۰۱۵ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۴ % ۱,۰۲۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۲ ۲۹.۲۴ % ۱,۰۲۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۹ ۱۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۹۰ ۰.۸۳ % ۱,۰۲۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %