صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/12/27 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
12 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/11/12 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
14 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به 1399/09/30 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
15 فراخوان تأديه 15 درصد مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 (اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
17 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
18 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
19 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
20 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
123
سایز صفحه