صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/12/27 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
12 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/11/12 ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
13 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به 1399/09/30 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
14 فراخوان تأديه 15 درصد مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 (اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
17 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/09/15 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
19 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
20 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
123
سایز صفحه