صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی 1400/09/30 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
2 آگهی فراخوان 25 درصدی تأدیه سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
7 آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/02/04 ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/02/04 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1399/12/27 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
123
سایز صفحه