صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ گزارش فعالیت صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود