صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸,۷۶۷,۹۹۵,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۹۸۷,۷۲۵ ۹۸۷,۶۸۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۷۶۷,۹۹۵,۱۸۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۹۸۷,۸۷۸ ۹۸۷,۸۳۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۷۸۳,۲۸۷,۳۷۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۹۸۸,۱۶۶ ۹۸۸,۱۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۱۲,۰۹۸,۷۲۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۹۸۸,۲۷۴ ۹۸۸,۲۲۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۲۲,۸۷۷,۶۴۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۹۸۸,۳۸۱ ۹۸۸,۳۳۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۳۳,۶۵۶,۵۸۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۹۸۸,۰۹۴ ۹۸۸,۰۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۰۴,۹۱۱,۲۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۹۸۸,۰۴۱ ۹۸۷,۹۹۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۷۹۹,۶۸۱,۲۸۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۹۸۸,۱۷۸ ۹۸۸,۱۳۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۱۳,۳۷۹,۷۹۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۹۸۸,۱۷۷ ۹۸۸,۱۳۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۱۳,۲۵۳,۹۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۹۸۸,۲۳۰ ۹۸۸,۱۸۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۱۸,۵۳۷,۰۴۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۹۸۸,۳۳۸ ۹۸۸,۲۹۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۲۹,۳۱۶,۵۰۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۹۸۸,۴۴۶ ۹۸۸,۴۰۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۴۰,۰۹۵,۹۸۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۹۸۸,۵۶۹ ۹۸۸,۵۲۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۵۲,۴۱۱,۳۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۹۸۹,۳۲۶ ۹۸۹,۲۸۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۸,۱۰۰,۹۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۹۸۹,۱۹۷ ۹۸۹,۱۵۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۱۵,۱۷۴,۰۷۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹۸۹,۲۴۸ ۹۸۹,۲۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۲۰,۲۹۲,۸۹۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۹۸۸,۸۷۷ ۹۸۸,۸۳۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۸۳,۲۰۵,۷۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۹۸۸,۹۸۴ ۹۸۸,۹۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۸۹۳,۹۹۰,۶۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۹۸۹,۰۹۲ ۹۸۹,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۰۴,۷۷۵,۵۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۹۸۹,۱۰۷ ۹۸۹,۰۶۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۹۰۶,۲۱۱,۱۱۵