صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۰۵۵,۵۹۳,۴۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۹۹۰,۶۰۰ ۹۹۰,۵۵۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۵۵,۵۹۳,۴۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۹۹۰,۶۷۶ ۹۹۰,۶۳۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۶۳,۱۹۰,۲۶۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۹۹۰,۷۸۵ ۹۹۰,۷۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۷۴,۰۲۸,۹۲۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۹۹۰,۸۹۳ ۹۹۰,۸۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۸۴,۸۶۷,۶۰۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۹۹۱,۰۰۲ ۹۹۰,۹۵۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۹۵,۷۰۶,۳۰۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۹۹۰,۸۴۷ ۹۹۰,۸۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۸۰,۳۰۹,۵۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۹۹۰,۹۳۴ ۹۹۰,۸۸۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۸۸,۹۳۸,۳۰۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۹۹۱,۰۴۵ ۹۹۱,۰۰۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۰۰,۰۷۳,۴۱۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۹۹۱,۰۶۵ ۹۹۱,۰۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۰۲,۰۶۷,۶۳۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۹۹۱,۱۵۶ ۹۹۱,۱۱۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۱۱,۱۸۵,۰۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۹۹۱,۲۶۴ ۹۹۱,۲۲۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۱,۹۸۹,۰۵۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۹۹۱,۳۷۲ ۹۹۱,۳۲۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۳۲,۷۹۳,۰۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۹۹۱,۵۵۹ ۹۹۱,۵۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۵۱,۴۸۰,۰۴۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۹۹۱,۶۶۷ ۹۹۱,۶۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۶۲,۲۸۶,۵۰۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۹۹۱,۷۱۹ ۹۹۱,۶۷۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۶۷,۴۹۶,۶۲۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۹۹۱,۹۳۷ ۹۹۱,۸۸۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۸۸,۰۸۹,۹۸۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۹۹۱,۷۲۰ ۹۹۱,۶۶۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۶۶,۳۹۷,۱۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۹۹۱,۸۲۸ ۹۹۱,۷۷۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۷۷,۲۰۵,۷۶۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۹۹۱,۹۳۶ ۹۹۱,۸۸۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۸۸,۰۱۴,۳۸۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۹۹۱,۹۷۱ ۹۹۱,۹۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۹۱,۵۱۳,۹۶۶