صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۵۶۶,۸۹۳,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۵,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۵,۶۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۵,۶۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۹۹۵,۹۷۳ ۹۹۵,۶۶۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۶,۸۹۳,۰۰۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۹۹۶,۲۴۰ ۹۹۵,۹۳۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۹۳,۵۵۱,۴۹۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۹۹۸,۹۷۶ ۹۹۸,۶۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۶۶,۷۲۸,۶۵۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۹۹۵,۶۱۰ ۹۹۵,۳۰۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۰,۷۰۳,۵۸۱
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۹۹۵,۷۱۵ ۹۹۵,۴۱۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۴۱,۱۲۲,۲۹۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۹۹۵,۸۱۹ ۹۹۵,۵۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۵۱,۵۴۱,۰۲۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۹۹۵,۶۲۸ ۹۹۵,۳۲۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۲,۵۱۷,۰۴۸
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۹۵,۵۵۱ ۹۹۵,۲۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۲۴,۸۶۵,۵۸۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۹۹۵,۶۵۶ ۹۹۵,۳۵۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۵,۳۱۶,۰۷۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۹۹۵,۶۹۷ ۹۹۵,۳۹۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۹,۴۳۰,۵۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۹۹۵,۷۰۶ ۹۹۵,۴۰۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۴۰,۳۸۴,۸۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۹۹۵,۸۱۰ ۹۹۵,۵۰۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۵۰,۸۰۴,۳۴۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۹۹۵,۹۱۵ ۹۹۵,۶۱۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۱,۲۲۳,۸۸۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۹۹۶,۱۰۳ ۹۹۵,۸۰۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۸۰,۰۹۱,۲۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۹۹۶,۴۲۳ ۹۹۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۶۱۲,۰۴۴,۴۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۹۹۴,۹۸۷ ۹۹۴,۶۸۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۸,۶۵۶,۴۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۹۹۵,۹۳۴ ۹۹۵,۶۳۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۳,۱۸۷,۹۷۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۹۹۴,۶۶۲ ۹۹۴,۳۶۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۳۶,۲۳۷,۵۴۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۹۹۴,۷۶۶ ۹۹۴,۴۶۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۶,۶۴۸,۳۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۹۹۴,۸۷۰ ۹۹۴,۵۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۷,۰۵۹,۱۱۵