صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۴۱۴,۶۲۱,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۹۹۴,۲۱۱ ۹۹۴,۱۴۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۱۴,۶۲۱,۲۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۹۹۴,۳۱۹ ۹۹۴,۲۵۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۲۵,۴۵۱,۵۳۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۹۹۴,۴۲۷ ۹۹۴,۳۶۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۳۶,۲۸۱,۸۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۹۹۴,۵۳۶ ۹۹۴,۴۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۷,۱۱۲,۱۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۹۹۴,۷۲۹ ۹۹۴,۶۶۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۶,۴۴۶,۰۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۹۹۴,۷۷۰ ۹۹۴,۷۰۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۰,۵۲۳,۰۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹۴,۷۷۳ ۹۹۴,۷۰۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۰,۸۶۸,۱۱۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۹۹۴,۱۰۴ ۹۹۴,۰۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۴,۰۱۴,۱۲۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۹۹۳,۹۳۱ ۹۹۳,۸۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۸۶,۷۳۷,۱۳۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۹۹۴,۰۴۰ ۹۹۳,۹۷۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۷,۵۶۴,۱۹۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۹۹۴,۱۴۸ ۹۹۴,۰۸۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۸,۳۹۱,۲۷۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۹۹۴,۶۴۱ ۹۹۴,۵۷۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۷,۶۸۱,۸۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۹۴,۱۱۳ ۹۹۴,۰۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۴,۸۹۸,۳۸۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۹۹۴,۷۸۰ ۹۹۴,۷۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۱,۵۴۵,۷۲۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۹۹۵,۰۳۲ ۹۹۴,۹۶۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۶,۷۶۷,۰۱۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۹۹۵,۴۵۹ ۹۹۵,۳۹۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۹,۴۵۹,۰۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۹۹۵,۵۶۷ ۹۹۵,۵۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۵۰,۲۹۸,۹۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۹۹۵,۶۷۶ ۹۹۵,۶۱۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۱,۱۳۸,۸۰۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۹۹۵,۲۱۰ ۹۹۵,۱۴۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۴,۶۲۷,۷۶۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۹۹۵,۰۷۹ ۹۹۵,۰۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۱,۵۲۱,۳۹۶