صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۴۷۵,۹۱۴,۷۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۵,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۴,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۴,۷۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۹۹۵,۰۶۵ ۹۹۴,۷۵۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۵,۹۱۴,۷۴۱
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹۹۴,۸۸۷ ۹۹۴,۵۸۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۸,۱۰۷,۸۴۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹۹۵,۳۶۱ ۹۹۵,۰۵۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۵,۴۷۰,۸۱۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۹۹۵,۴۸۰ ۹۹۵,۱۷۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۷,۳۱۳,۳۵۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۹۹۵,۵۴۲ ۹۹۵,۲۳۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۲۳,۵۱۹,۰۶۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۹۹۵,۶۴۶ ۹۹۵,۳۳۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۳۳,۹۳۷,۱۷۲
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹۹۵,۷۵۰ ۹۹۵,۴۴۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۴۴,۳۵۵,۲۹۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۹۹۵,۷۵۳ ۹۹۵,۴۴۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۴۴,۶۸۷,۲۴۵
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۹۹۵,۸۵۷ ۹۹۵,۵۵۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۵۵,۱۰۶,۲۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۹۹۶,۱۶۰ ۹۹۵,۸۵۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۸۵,۳۸۶,۷۱۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۹۹۵,۹۷۸ ۹۹۵,۶۷۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۷,۲۰۷,۵۸۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۹۹۶,۰۰۱ ۹۹۵,۶۹۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۹,۵۰۰,۴۳۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۹۹۶,۱۰۵ ۹۹۵,۷۹۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۷۹,۹۲۲,۴۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۹۹۶,۲۰۹ ۹۹۵,۹۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۹۰,۳۴۴,۳۸۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۹۹۵,۵۰۵ ۹۹۵,۲۰۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۹,۹۸۴,۹۹۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۹۹۵,۹۹۶ ۹۹۵,۶۹۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۹,۰۹۳,۶۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۹۹۵,۹۱۹ ۹۹۵,۶۱۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۱,۴۰۶,۷۰۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۹۹۵,۵۱۴ ۹۹۵,۲۱۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۲۰,۹۸۹,۶۸۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۹۹۶,۰۳۲ ۹۹۵,۷۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۷۲,۶۶۴,۷۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۹۹۶,۱۳۶ ۹۹۵,۸۳۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۸۳,۰۸۷,۸۶۷