صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۳۹۴,۱۷۰,۲۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۹۹۴,۲۳۱ ۹۹۳,۹۴۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۴,۱۷۰,۲۷۱
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۹۹۴,۲۸۴ ۹۹۳,۹۹۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۹,۵۱۰,۵۴۹
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۹۹۴,۳۸۸ ۹۹۴,۰۹۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۹,۹۱۷,۳۸۷
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۹۹۴,۴۸۷ ۹۹۴,۱۹۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۱۹,۷۹۳,۰۰۱
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۹۹۴,۵۹۱ ۹۹۴,۳۰۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۳۰,۲۰۲,۳۹۷
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۹۹۴,۶۹۵ ۹۹۴,۴۰۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۰,۶۱۱,۸۱۲
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۹۹۴,۷۸۴ ۹۹۴,۴۹۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۹,۴۸۶,۷۸۸
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۹۹۴,۲۸۵ ۹۹۳,۹۹۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۹,۶۹۷,۶۸۹
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۹۹۴,۱۲۸ ۹۹۳,۸۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۸۴,۰۳۴,۳۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۹۹۴,۲۰۶ ۹۹۳,۹۱۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۱,۸۲۷,۸۱۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۹۹۴,۱۲۷ ۹۹۳,۸۳۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۸۳,۹۴۴,۶۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۹۹۴,۲۳۱ ۹۹۳,۹۴۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۴,۳۵۱,۰۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۹۹۴,۳۳۵ ۹۹۴,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۴,۷۵۷,۴۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۹۹۴,۴۱۰ ۹۹۴,۱۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۱۲,۲۸۷,۹۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۹۹۴,۳۲۴ ۹۹۴,۰۳۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۳,۶۸۲,۴۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۹۹۴,۳۸۴ ۹۹۴,۰۹۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۰۹,۷۰۴,۸۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۹۹۴,۵۰۲ ۹۹۴,۱۹۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۱۹,۵۷۱,۲۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۹۹۴,۸۶۵ ۹۹۴,۵۵۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۵,۸۲۴,۶۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۹۹۴,۹۶۹ ۹۹۴,۶۶۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۶,۲۳۷,۰۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۹۹۵,۰۷۳ ۹۹۴,۷۶۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۶,۶۴۹,۵۲۹