صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۷۸۲,۰۲۱,۰۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۹۹۷,۸۸۸ ۹۹۷,۸۲۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۸۲,۰۲۱,۰۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۹۷,۷۷۴ ۹۹۷,۷۰۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۷۰,۵۸۳,۱۲۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۹۷,۸۷۸ ۹۹۷,۸۱۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۸۱,۰۱۹,۵۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۹۷,۹۸۳ ۹۹۷,۹۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۹۱,۴۵۶,۰۷۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹۹۸,۰۲۷ ۹۹۷,۹۵۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۹۵,۸۶۵,۵۳۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۹۹۸,۱۳۱ ۹۹۸,۰۶۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۰۶,۳۰۴,۱۲۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹۹۸,۲۳۶ ۹۹۸,۱۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۱۶,۷۴۲,۷۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۹۹۸,۰۵۴ ۹۹۷,۹۸۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۹۸,۶۲۲,۱۴۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۹۹۸,۳۹۱ ۹۹۸,۳۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۳۲,۲۷۸,۵۳۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۹۹۸,۲۵۸ ۹۹۸,۱۸۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۱۸,۹۴۹,۳۲۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۹۹۸,۳۶۵ ۹۹۸,۲۹۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۲۹,۷۰۵,۵۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۹۹۸,۲۹۲ ۹۹۸,۲۲۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۲۲,۳۵۶,۷۴۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۹۹۸,۳۹۶ ۹۹۸,۳۲۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۳۲,۷۹۷,۵۶۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۹۹۸,۵۰۰ ۹۹۸,۴۳۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۴۳,۲۳۸,۳۹۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۹۹۸,۴۳۸ ۹۹۸,۳۷۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۳۶,۹۸۳,۷۴۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۹۹۸,۸۶۴ ۹۹۸,۷۹۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۷۹,۶۴۰,۱۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۹۹۸,۲۲۹ ۹۹۸,۱۶۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۱۶,۰۷۷,۵۸۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۹۹۸,۸۶۱ ۹۹۸,۷۹۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۷۹,۳۲۶,۷۴۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۹۹۷,۸۰۷ ۹۹۷,۷۳۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۷۳,۸۹۹,۶۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۹۹۷,۹۱۱ ۹۹۷,۸۴۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۸۴,۳۳۶,۴۲۵