صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۴۴۰,۸۷۵,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۴,۷۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۴,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۴,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۹۹۴,۷۰۳ ۹۹۴,۴۰۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۰,۸۷۵,۵۱۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۹۴,۷۷۰ ۹۹۴,۴۷۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۷,۵۶۵,۱۲۹
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۹۹۴,۸۸۱ ۹۹۴,۵۸۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۸,۶۷۵,۶۲۷
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۹۹۴,۹۹۲ ۹۹۴,۶۹۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۹,۷۸۶,۱۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۹۹۵,۲۲۱ ۹۹۴,۹۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۲,۶۸۴,۶۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۹۹۵,۴۹۰ ۹۹۵,۱۹۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۹,۵۲۸,۹۹۷
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۹۹۵,۱۷۹ ۹۹۴,۸۸۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۸۸,۵۱۲,۹۳۳
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۹۹۵,۲۰۴ ۹۹۴,۹۱۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۱,۰۱۷,۹۸۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۹۹۵,۲۵۶ ۹۹۴,۹۶۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۶,۲۱۲,۸۳۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۹۹۵,۳۶۷ ۹۹۵,۰۷۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۷,۳۲۷,۴۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۹۹۵,۴۷۸ ۹۹۵,۱۸۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۸,۴۴۲,۰۲۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۹۹۵,۳۴۷ ۹۹۵,۰۵۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۵,۳۶۲,۳۰۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۹۹۵,۴۵۴ ۹۹۵,۱۶۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۶,۰۷۶,۹۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۹۹۵,۲۷۷ ۹۹۴,۹۸۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۸,۳۹۷,۱۲۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۹۹۵,۹۱۲ ۹۹۵,۶۱۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۶۱,۸۵۱,۷۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۹۹۵,۳۱۹ ۹۹۵,۰۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۲,۶۹۰,۳۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۹۹۵,۴۳۱ ۹۹۵,۱۳۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۳,۸۰۵,۴۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۹۹۵,۵۴۲ ۹۹۵,۲۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۲۴,۹۲۰,۶۴۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۹۹۵,۰۰۱ ۹۹۴,۷۰۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۰,۹۱۰,۶۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۹۹۴,۹۴۰ ۹۹۴,۶۴۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۴,۸۲۹,۱۴۸