صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۲۲۱,۴۸۰,۶۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۹۹۲,۲۷۰ ۹۹۲,۲۱۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۲۱,۴۸۰,۶۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۹۹۲,۴۲۸ ۹۹۲,۳۷۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۳۷,۲۳۱,۷۷۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۹۹۲,۴۳۵ ۹۹۲,۳۷۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۳۷,۹۲۲,۰۴۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۹۹۲,۳۶۱ ۹۹۲,۳۰۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۳۰,۵۰۸,۳۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۹۹۲,۴۶۹ ۹۹۲,۴۱۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۱,۳۲۲,۳۱۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۹۹۲,۵۷۷ ۹۹۲,۵۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۵۲,۱۳۶,۳۰۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۹۹۲,۶۴۸ ۹۹۲,۵۹۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۵۹,۲۸۹,۱۲۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۹۹۲,۵۳۷ ۹۹۲,۴۸۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۸,۱۲۷,۶۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۹۹۲,۵۰۸ ۹۹۲,۴۵۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۴۵,۲۶۱,۳۸۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۹۹۲,۸۶۷ ۹۹۲,۸۱۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۸۱,۰۹۵,۵۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۹۹۲,۹۶۹ ۹۹۲,۹۱۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۹۱,۳۱۸,۹۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۹۹۳,۰۷۷ ۹۹۳,۰۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۰۲,۱۳۷,۹۹۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۹۹۳,۱۸۵ ۹۹۳,۱۳۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۱۲,۹۵۷,۰۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۹۹۳,۰۳۲ ۹۹۲,۹۷۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۹۷,۶۴۶,۵۱۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۹۹۲,۹۰۹ ۹۹۲,۸۵۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۸۵,۳۱۸,۱۶۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۹۹۳,۰۱۵ ۹۹۲,۹۵۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۹۵,۰۹۸,۴۶۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۹۹۲,۶۱۷ ۹۹۲,۵۵۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۵۵,۳۲۳,۵۲۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۹۹۳,۵۴۶ ۹۹۳,۴۸۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۴۸,۱۱۸,۸۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۹۹۳,۶۵۴ ۹۹۳,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۵۸,۹۴۲,۷۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۹۹۳,۷۶۲ ۹۹۳,۶۹۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۶۹,۷۶۶,۵۶۲