صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۰۱) (۲.۷) (۱.۹۳) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) (۱.۰۸) (۳.۵۷) (۹۸.۰۸)
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ (۰.۰۱) ۲.۰۱ (۳.۲۱) ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۰۵ ۲.۸۲ ۲۰.۰۶ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۰۲ ۲.۶۷ ۵.۹۴ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ (۰.۰۱) ۱.۹۳ (۲.۸۲) ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۱ (۳.۴۵) ۲.۹۴ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۰.۰۱) ۱.۰۳ (۲.۷۲) ۴,۱۰۳.۵۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ ۲.۹۳ ۳.۲۱ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰.۹۷ (۲.۱۸) ۳,۲۷۰.۴۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۳.۵۴ (۳.۵۷) ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ (۰.۰۴) ۰.۶۵ (۱۲.۴۴) ۹۶۵.۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰ ۱.۴۱ ۰.۲۶ ۱۶,۲۰۵.۳