صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۲) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۹) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ (۰.۰۲) ۱.۹۶ (۶.۸۴) ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰.۰۹ (۱.۴۹) ۳۶.۷۳
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰ (۰.۹) (۰.۱۵) (۹۶.۳۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۰۷ ۲.۵۴ ۲۷.۸۳ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۰۲ ۳.۰۱ ۶.۵۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۵) (۱.۹) (۱۶.۵۵) (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۱.۳۹ ۲۹۲.۴۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۰۷) (۰.۶۲) (۲۱.۶۹) (۸۹.۸۳)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۰۳) (۰.۳۵) (۸.۸۶) (۷۲.۱۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ (۰.۰۴) ۲.۷۲ (۱۴.۵) ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷۸) ۱۸.۵۹ (۹۴.۳۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰.۰۱ (۰.۴۵) ۴.۹۲ (۸۰.۴۸)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۰۲ ۳.۲۱ ۷.۸۹ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸