صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۹۸) ۶.۷۵ (۹۷.۲۹)
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۵) ۰.۸۶ (۱۵.۹۶) ۲,۱۷۲.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ (۰.۰۱) ۲.۳۳ (۴.۲۴) ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰.۶۳ (۲.۲۵) ۹۰۲.۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰ ۲.۶۷ (۰.۱۱) ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۳) (۱.۶۴) (۱۰.۵۱) (۹۹.۷۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۲ ۰.۳۹ ۶.۹ ۳۱۷.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰ ۱.۵۶ (۰.۸۴) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۲۹ ۲۹.۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۰۵) ۰.۳ (۱۶.۴۸) ۱۹۸.۶۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۱ ۲.۴۹ ۲.۸۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۵.۹۷ ۴۶۷.۵۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۵) (۰.۲۲) (۱۷.۲۷) (۵۵.۸)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۴) ۰