صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۱۸,۸۲۹ ۱۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۷۶ ۸۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۷ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۷۷ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۷ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۷۸ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۷ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۷۹ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۱ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۰ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۱ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۱ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۱ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۲ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۳ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۳ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸,۷۹۶ ۱۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۴ ۸۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸,۷۷۲ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۰۲ % ۸۱,۷۸۵ ۸۰.۳۲ % ۰ ۰ %