صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۹,۹۳۱ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۵۷ ۷۸.۹۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۶ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۵۸ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۶ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۵۹ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۶ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۰ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۶ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۱ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۶ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۲ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۴ ۱۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۳ ۷۸.۹۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۴ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۴ ۷۸.۹۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹,۸۳۸ ۱۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۵ ۷۸.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۹,۸۳۵ ۱۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۱,۸۶۶ ۷۸.۹۹ % ۰ ۰ %