ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/07/30 0 0 % 19,810 19.42 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,986 79.39 % 0 0 %
2 1398/07/29 0 0 % 19,850 19.45 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,987 79.36 % 0 0 %
3 1398/07/28 0 0 % 19,840 19.44 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,989 79.37 % 0 0 %
4 1398/07/27 0 0 % 19,820 19.43 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,990 79.38 % 0 0 %
5 1398/07/26 0 0 % 19,820 19.43 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,992 79.38 % 0 0 %
6 1398/07/25 0 0 % 19,820 19.43 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,994 79.39 % 0 0 %
7 1398/07/24 0 0 % 19,820 19.43 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,995 79.39 % 0 0 %
8 1398/07/23 0 0 % 19,794 19.41 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,997 79.41 % 0 0 %
9 1398/07/22 0 0 % 19,749 19.37 % 0 0 % 1,211 1.19 % 80,998 79.44 % 0 0 %
10 1398/07/21 0 0 % 19,713 19.34 % 0 0 % 1,211 1.19 % 81,000 79.47 % 0 0 %