صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۷۷۷ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۷۴ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷,۷۷۷ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۷۵ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷,۷۷۷ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۷۷ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷,۷۷۷ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۷۸ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷,۷۸۵ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۷۹ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۷,۷۷۹ ۱۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۸۱ ۷۹.۹۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷,۷۶۸ ۱۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۸۲ ۷۹.۹۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷,۶۹۰ ۱۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۸۴ ۸۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۲ ۱۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۸۵ ۸۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۷,۶۶۲ ۱۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۸۳,۵۸۷ ۸۰.۰۸ % ۰ ۰ %