صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۱,۱۰۹ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۴ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۱,۰۸۱ ۲۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۵ ۷۸.۳۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۱,۱۱۸ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۶ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱,۱۱۹ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۷ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱,۱۱۵ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۸ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۱۱۵ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۹ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱,۱۱۵ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۸۰ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱,۱۰۵ ۲۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۸۱ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱,۱۰۵ ۲۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۸۲ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۵ ۲۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۸۳ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %