صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۰ ۱۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۶۳ ۷۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۱۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۶۴ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۶۶ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۶۷ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲,۲۵۷ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۶۹ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۱ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۷۰ ۷۹.۷۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲,۲۲۹ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۷۲ ۷۹.۷۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲,۲۲۹ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۶ ۳.۳ % ۸۶,۰۷۳ ۷۹.۷۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۲,۲۲۰ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۱ ۳.۲۷ % ۸۶,۱۱۰ ۷۹.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۲,۲۱۸ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۱ ۳.۲۷ % ۸۶,۱۱۱ ۷۹.۷۹ % ۰ ۰ %