صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰,۲۶۲ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۵۶ ۷۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰,۲۵۸ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۵۸ ۷۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰,۲۵۸ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۰ ۷۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰,۲۵۸ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۱ ۷۹.۰۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۰ ۱۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۳ ۷۹.۰۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۲۰,۲۸۵ ۱۹.۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۴ ۷۹.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۲۰,۲۴۳ ۱۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۶ ۷۹.۰۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۵ ۱۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۸ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۹ ۱۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۶۹ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۹ ۱۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ % ۸۰,۹۷۱ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ %