صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۶,۴۴۱ ۱۶.۱۲ ۱۸,۶۳۶ ۱۸.۴۳ ۱۷,۹۷۸ ۱۷.۷۵ ۱۷,۷۷۷ ۱۷.۵۴
وجه نقد ۴,۱۱۲ ۴.۰۳ ۱۱۹ ۰.۱۲ ۲۱۰ ۰.۲۱ ۱۱ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۸۱,۰۰۴ ۷۹.۴۳ ۸۱,۱۵۶ ۸۰.۲۴ ۸۱,۴۳۱ ۸۰.۳۹ ۸۱,۰۷۴ ۷۹.۹۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد