صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۴,۵۲۰ ۱۴.۲۳ ۲۰,۶۶۱ ۲۰.۱ ۲۱,۰۳۶ ۲۰.۴ ۲۱,۱۰۹ ۲۰.۴۶
وجه نقد ۶,۴۹۸ ۶.۳۷ ۱,۲۱۱ ۱.۱۸ ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ ۱,۲۱۱ ۱.۱۷
سایر دارایی ها ۸۰,۹۹۰ ۷۹.۴ ۸۰,۹۲۵ ۷۸.۷۲ ۸۰,۸۸۹ ۷۸.۴۳ ۸۰,۸۷۴ ۷۸.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد