صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ %۰.۰۱۱ %۳.۶۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۱۸۴)% %۱۵.۹۹۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۴۰۲)% %۹۴.۹۸۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۱۴۱)% %۳۵۴.۹۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ %۰.۱۴۷ %۶۹۷.۲۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۵۸۴)% %۸۰۵.۹۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۱۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۹۷)% (۹۸.۶۲)%