صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۶۹۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ %۰.۹۵۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۱۷۴)% %۱۸.۰۰۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۰۹۲)% %۵۷.۴۳۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ %۰.۰۸۴ %۷۸.۱۶۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۶۰۵)% %۱۳۷.۹۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۸.۱۳ %۵۵۸۲۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۵.۵۸)% (۹۸.۶۲)%