صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۰۰۷)% %۱.۵۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۰۵)% %۴.۱۴۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۰۴۳)% %۷.۳۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۰.۰۸۵ %۱۰.۴۱۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۴۶۳)% %۴۲.۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۵۵۸)% %۴۵.۹۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۸.۱۳ %۳۱۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۵.۵۸)% (۸۸.۱۶)%