صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۰.۰۱۱ (۳.۵۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۰۱۷)% (۷.۵۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۰.۰۸۳ %۱۶.۰۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۰.۳۷۹ %۷۶.۷۹۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۰.۲۷۶ %۱۹۷.۵۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۲۱۷)% %۳۱۲.۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۲.۱۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۵.۵۸)% (۹۸.۶۲)%