صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۰۱۹)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۰۴۵)% (۵.۱۸۸)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۱۷۶)% (۱۱.۱۳۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۴۴۸)% (۲۱.۳۲۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۵۵۶)% %۱۰۸.۵۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۴۹)% %۳۸۹.۰۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۹۴۳)% %۵۷۴.۳۷۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۱۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۹۷)% (۹۹.۷۸)%