ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق 9,582 9.44 15,163 14.9 19,672 19.31 19,810 19.42
وجه نقد 10,866 10.7 5,547 5.45 1,211 1.18 1,211 1.18
سایر دارایی ها 81,036 79.85 81,010 79.63 80,993 79.5 80,986 79.39
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد